BAPTISTA GYÜLEKEZET BALATONSZEMES

Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.

 

Felhasználónév:

Jelszó:


Az oldalak egy részének megtekintéséhez regisztráció szükséges. Adatvédelem.

 

Archiv oldalak:

Alapító okirat 2020

Vissza...  Vissza

Gondviselés Alapítvány alapító okirata

(módosításokkal, egységes szerkezetben)

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

 

1.       Az alapító neve, anyja neve, lakóhelye:

 

          Mórocz Jenő – elhunyt

          lakcíme: 8636 Balatonszemes, Kölcsey utca 31.

 

          Weisz Gyula  - elhunyt 

          lakcíme: 8636 Balatonszemes, Dózsa György utca 18.

 

          Weisz Henrik – elhunyt

          lakcíme: 8636 Balatonszemes, Fő utca 21.

 

          alapítói jogok gyakorlója:

          István Árpád

          lakcíme: 8636 Balatonszemes, Sport utca 12. és

 

          Reichert Kálmán 

          lakcíme: 8636 Balatonszemes, Vörösmarty Mihály utca 31. 

 

          Az alapítói jogok gyakorlói az alapítói jogokat a 2020. március 15.-én kelt okiratban átruházták a Magyarországi Baptista Egyházra (1068 Budapest, Benczúr utca 31., nyilvántartási száma:   0013/2012., képviseli: Mészáros Kornél főtitkár).

 

Az alapítói jogok átruházására a Ptk.3:396.§.-ban foglalt feltételek megvalósulása esetén van lehetőség, vagyis az alapító az alapítói jogokat átruházhatja, ha az alapító az alapító okiratban foglalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló nyilatkozatokat legalább teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

 

2.       Az alapítvány neve:                             Gondviselés Alapítvány

         

3.       Az alapítvány székhelye:                     8636 Balatonszemes, Fő utca 1.

 

4.       Az alapítvány honlapjának címe:        www.galap.hu

 

5.       Az alapítói induló vagyon:                  30.000,- Ft, azaz  harmincezer forint készpénz,

           amelyet az alapítók teljes egészében rendelkezésre bocsátottak.

 

6.       Az alapítvány célja:

 

          Az Alapítvány célja a Balatonszemesi Baptista Gyülekezet keresztyén missziós programjának támogatása.

 

7.       Az alapítvány tevékenysége: Céljait az alábbi tevékenységek végzésével valósítja meg:

 

  1. Segítséget nyújt a Balatonszemesi Baptista Gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlan fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési és az alapítvány céljait szolgáló új létesítmények létrehozási költségeinek fedezésére.

  2. Támogatja a gyülekezet szolgálatában álló munkatársak foglalkoztatását.

  3. Támogatja a gyülekezetet abban, hogy bel és külföldi üdülővendégek üdülésük ideje alatt hitéletüket gyakorolják, adott esetben elmaradt régiókból jövő vendégek üdülését támogatja.

  4. Közösségi, kulturális, ismeretfejlesztő, tanító és hasznos szabadidő programokat támogat.

  5. Szociális támogatást nyújt nehéz helyzetben lévő személyeknek, vagy ilyeneket segítő szervezeteknek, gyülekezeteknek, alapítványoknak.

  6. Elősegíti a keresztyén gondolkodás terjedését kiadványok szerkesztésével, szöveges nyomtatványok kiadásával, keresztyén irodalom terjesztésével, keresztyén missziós rendezvények finanszírozásával.

  7. Elősegíti a Biblia alapján kialakított életszemlélet terjedését, ezáltal az egészséges családi és közösségi élet erkölcsi felemelkedését.

  8. Támogatja olyan gyülekezetek létrehozását és beindítását, amelyek hasonlóan működve valósítják meg céljaikat.

 

          7.1./       Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

             [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

 

 

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályhely

1

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés

Véradások szervezése

Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)

 

225.§. (1).b./

 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 9.

2

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése

Szociális ellátások biztosítása

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §

 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.

 

23.§. (5).11.

3

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

 

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)

 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

4.

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása

 

 

 

Hajléktalan ellátás

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.

 

23.§.(4).12.

 

23.§.(5).18.

5

emberi és állampolgári jogok védelme

Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai

2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2./      Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

 

7.3./      Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.galap.hu internetes honlapján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 30. napjáig a www.galap.hu internetes honlapján közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

 

8.       Az alapítvány jellege:

 

8.1./       Az alapítvány nyílt, ahhoz  bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./       Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]

 

9.       Az alapítvány időtartama:

         

          Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

 

10.     Az alapítványi vagyon felhasználása:

 

10.1./         Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

 

10.2./         Az alapításkori vagyon – 30.000,- Ft – 1%-val az alapítványnak folyamatosan rendelkeznie kell. Az alapítvány vagyonának ezt meghaladó része, annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány felhasználható az alapítvány céljaira.

 

10.3./           Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

 

10.4./         Ha a csatlakozó rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

 

10.5./         Az alapítvány gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

 

10.6./         Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

 

 

11.              Az alapítvány ügyvezető szerve:

 

11.1./      Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére kuratóriumot nevez. A kuratórium tagjai a Balatonszemesi Baptista Gyülekezet mindenkori vezetői közül kerülnek ki, számuk legkevesebb 5, legfeljebb 11. Az alapító fenntartja a kuratórium elnöke kijelölésének jogát.

 

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):

 

Weisz Csaba 

anyja neve: Spangenberger Mária

lakcíme: 8636 Balatonszemes, Toldi utca 28. 

 

A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja neve):

 

Csóka Csaba

anyja neve:  Kovács Katalin

lakcíme: 8637 Balatonőszöd, Szabadság utca 107.

 

Floch Gábor Barnabás

anyja neve: Balogh Borbála Edit

lakcíme: 8636 Balatonszemes, Fő utca 1.

 

Harmadás Kornél

anyja neve: Mizerák Éva

lakcíme: 8636 Balatonszemes, Bem J. u.13.

 

Reichert Ervin

anyja neve: Stark Gizella

lakcíme: 8636 Balatonszemes, Madách I. u.14.

 

Szlovák Dávid

anyja neve: Hegedűs Zsuzsanna

lakcíme: 8637 Balatonőszöd, Szabadság u. 152.

 

A kuratórium elnökét és egy további kuratóriumi tagot megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

 

11.2./      A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, a tisztség annak elfogadásával jön létre.

 

     A kuratóriumi tagság megszűnik:

-           a tag halálával,

-           lemondásával,

-           a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

-           a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

          

11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról.

 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

 

11.4./ A Kuratóriumnak évente legalább egyszer üléseznie kell. Az ülést írásban, igazolható módon kell összehívni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítése azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.  [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

 

11.6./ A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára megjelentesse.

 

11.7./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább a kuratóriumi tagok 50%-a jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

11.8./ A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]

 

11.9./ A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont]

 

          A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

 

11.10./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

 

 

12. Összeférhetetlenségi szabályok:

 

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

12.2./ Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

 

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagybármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

             Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]

 

12.4./    A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 

Kelt: Budapest, 2020. május 10. napján

 

 

 

                                          István Árpád                                               Reichert Kálmán 

                                       alapítói jogok gyakorlója                              alapítói jogok gyakorlója

 

 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt:

 

 

 

…………………………………………                                                ………………………………………………

          IVÁN TIBOR                                                               GERGELY BARNABÁS

 

személyi igazolvány száma: 910 560 PA                               személyi igazolvány száma: 882 947 DE

 

lakcím: 8636 Balatonszemes Csillag u. 20.                            lakcím: 8637 Balatonőszöd Szabadság u. 152.

 

 

 

 

Záradék:

Alulírott Dr. Frank Edit 1122 Budapest, Maros utca 7. fszt.2. szám alatti székhelyű ügyvéd igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító-okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat teljes körben módosításra került.

 

Budapest, 2020. május 10.

Balatonszemesi Baptista Gyülekezet - Belső (gyülekezeti - egyházi) használatra.

 

Jogi nyilatkozat

|

Impresszum

|

ˆ Baptista Gyülekezet Balatonszemes, 2018

|

Nyitó oldal