BAPTISTA GYÜLEKEZET BALATONSZEMES

Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

 

Felhasználónév:

Jelszó:


Az oldalak egy részének megtekintéséhez regisztráció szükséges. Adatvédelem.
Ha még nincs regisztrálva, itt megteheti!

 

Archiv oldalak:

Alapító okirat 2011

Vissza...  Vissza

Gondviselés Alapítvány alapító okirata

(módosításokkal, egységes szerkezetben)

 

 

I.

 

Az alapítvány neve: Gondviselés Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 8636 Balatonszemes Fő u. 1.

 

II.

 

Az alapítvány alapítói:                     

+Mórocz Jenő   Balatonszemes Kölcsey u. 31.

Weisz Gyula      Balatonszemes Dózsa Gy. U. 18.

Weisz Henrik     Balatonszemes Fő u. 21.

 

III.

 

Az alapítvány célja:

A Balatonszemesi Baptista Gyülekezet keresztyén missziós programjának támogatása.

 

Az alapítvány céljának elérése érdekében:

 1. segítséget nyújt a Balatonszemesi Gyülekezet birtokában és kezelésében levő ingatlan fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési és az alapítvány céljait szolgáló új létesítmények létrehozási költségeinek fedezésére
 2. támogatja a gyülekezet szolgálatában álló munkatársak foglalkoztatását
 3. támogatja a gyülekezetet abban, hogy bel és külföldi üdülővendégek üdülésük ideje alatt hitéletüket gyakorolják, adott esetben elmaradt régiókból jövő vendégek üdülését támogatja
 4. közösségi, kulturális, ismeretfejlesztő, tanító és hasznos szabadidő programokat támogat
 5. szociális támogatást nyújt nehéz helyzetben levő személyeknek, vagy ilyeneket segítő szervezeteknek, gyülekezeteknek, alapítványoknak
 6. elősegíti a keresztyén gondolkodás terjedését kiadványok szerkesztésével, szöveges nyomtatványok kiadásával, keresztyén irodalom terjesztésével, keresztyén missziós rendezvények finanszírozásával
 7. elősegíti a Biblia alapján kialakított életszemlélet terjedését, ezáltal az egészséges családi és közösségi élet erkölcsi felemelkedését
 8. támogatja olyan gyülekezetek létrehozását és beindítását, amelyek hasonlóan működve valósítják meg céljaikat

Az alapítvány együtt működik céljainak elérése érdekében bel és külföldi szervezetekkel, amelyek hasonló célokért szerveződtek.

IV.

 

Az alapítvány vagyona és annak felhasználása:

Az alapítván vagyona a fent megjelölt célok elérése érdekében használható fel.

A Gondviselés Alapítvány vagyona a következő adományokból származik:

Mórocz Jenő                10 000.-Ft

Weisz Gyula                10 000.-Ft

Weisz Henrik              10 000.-Ft

Összesen:                     30 000.-Ft  (harmincezer)

 

Az alapítvány vagyona a különféle szervezetek és magánszemélyek adományából növelhető. Az adományt visszavenni nem lehet. Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapítók Igazgató Tanácsot (kuratóriumot) bíznak meg. E kuratórium kizárólagosan jogosult az alapítvány vagyonának és pénzének felhasználásáról dönteni, kizárólag az alapítvány céljainak megfelelően.

 

V.

 

A kuratórium szervezeti és működési szabályzata:

Az Igazgató Tanács tagjai, - az alapítók szándéka szerint - a mindenkori gyülekezeti vezetők, legkevesebb 5, legtöbb 11 fővel. A Tanács összetétele a vezetők gyülekezeti választásával szoros összefüggésben alakul.

A kuratórium rendszeresen, ha az ettől való eltérést valami nem indokolja, negyedévenként ülésezik. Ez nyilvános is lehet, szavazati joggal azonban csak a kuratórium tagjai rendelkeznek. Ez üléseken határozzák meg az alapítvány soron következő tennivalóit, amely nem ütközhet a gyülekezet mindenkori érdekeibe, az alapítvány céljainak elősegítésébe és a hatályos rendelkezésekbe.

Az elnök feladata a kuratórium összehívása, melyet adott esetben a kuratórium más tagjai is kezdeményezhetnek. Határozatképességhez a kuratórium tagjainak kétharmados jelenléte szükséges. Határozataikat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntő.

Az alapítvány képviselőjeként a vagyon feletti rendelkezésnél és egyéb kérdésekben a kuratórium elnökének, jegyzőjének vagy pénztárosának és egy tagjának együttes aláírása szükséges. A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, szükség szerint igénybe vesznek külső munkatársakat, akiket alkalmilag ezért díjazhatnak, illetőleg a munkájukkal járó kiadásaikra költség térítést kérhetnek.

Az Igazgató Tanácsból a tanács hozzájárulásával bármelyik tag kiléphet. Belépés a gyülekezet határozata alapján lehetséges. Az új tagnak el kell fogadnia az alapítványban foglalt feltételeket. A gyülekezet határozata alapján bármely tag visszahívható.

 

 

 

 

A megbízás alapján a kuratórium tagjai 2011 június 01.-től a következők:

 

 1. 1.      Weisz  Csaba                  8636 Balatonszemes Toldi u. 28.                 kuratórium elnöke
 2. 2.      Iván  Imre                       8636 Balatonszemes Csillag u. 22.              kuratórium jegyzője
 3. 3.      Csóka  Csaba                  8637 Balatonőszöd   Szabadság u. 107.      kuratórium pénztárosa
 4. 4.      Bálint  Sándor                8636 Balatonszemes Dózsa u. 16/b             kuratóriumi tag
 5. 5.      Iván  Dániel                    8636 Balatonszemes Szeder u. 38.              kuratóriumi tag
 6. 6.      Mórocz  Milán                8636 Balatonszemes Bajcsy u. 36.              kuratóriumi tag

 

 

VI.

 

A Gyülekezet vállalásai:

A Gyülekezet vállalja, hogy az alapítvány számára mindenkor biztosítja az Igazgató Tanács tagjait, biztosítja az alapítvány működéséhez a helyiségeket, és telefon használatát. A gyülekezet a részére érkező adományokat az alapítványba utalhatja, amíg az érdekeivel egyezik.

 

VII.

 

Pénzügyi rendelkezések:

Az alapítvány kezdő vagyonát képező 30 000.-Ft készpénz 1%-a törzstőkének tekintendő. Minden további befizetett forint vagy deviza növekmény az alapítvány céljainak megfelelően felhasználható. A valutában érkező növekmény valutában vagy forintban használható fel.

 

VIII.

 

A GONDVISELÉS alapítvány az 1996. Évi CXXVI törvény 4. § (2) bekezdés c) pontja szerint, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap(hat), képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat, továbbá ezt az, alapító okiratában a továbbiakra is kizárja.

 

IX.

 

A GONDVISELÉS alapítvány az alapító okiratának III. pontja alapján az 1997. Évi CLVI. törvény 4. §  (1) bekezdés

a) pontja szerint, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységek jellemzik:

-         szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

-         nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-         kulturális tevékenység,

-         gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

-         hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

-         emberi és állampolgári jogok védelme,

-         a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

-         rehabilitációs foglalkoztatás,

-         közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások;

b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az alapítvány alapító okiratának V. pontjában megfogalmazottakon túl az 1997. Évi CLVI. törvény 7. §  szerint

- olyan nyilvántartást vezet amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala szóban vagy írásban 30 napon belül történik,

- az alapítvány működéséről, szolgáltatási igénybevétele módjáról, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségére, előzetes egyeztetés és bejelentkezés alapján az alapítvány székhelyén van lehetőség. Éves valamint beszámolói közlését pedig, melynek a jóváhagyását a kuratórium végzi, az előre meghirdetett alkalmakon vagy a helyi sajtó révén hozza nyilvánosságra.

- a kuratórium üléseinek napirendi pontjait az alapítvány vezető tisztségviselőjének (lehetőleg elnökének) írásbeli vagy szóbeli előterjesztése alapján a kuratóriumi ülés elején határozzák meg, melyet bármelyik igazgatósági tag a javaslatával kiegészíthet.

- a mindenkori Igazgató Tanács tagjai között a törvényben előírt összeférhetetlenségi előírások rendelkezéseit be kell tartani.

 

X.

 

A hatályos törvények szerint a GONDVISELÉS Alapítvány számára a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült szerv (a továbbiakban: felügyelő szerv) létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek kijelölésére és megbízására jogosult:

-a Baptista Egyház Országos vezetése egy fővel

-a hasonló célokért létrejött és területen működő Menedék Alapítvány kuratóriuma egy fővel,

-a Balatonszemesi Baptista Gyülekezet két fővel, a mindenkori választott vezetőiből vagy tagjaiból. A felügyelő tanács tagjainak összetétele a delegáló szervezet vezetőinek választásával szoros összefüggésben alakul.

A fent megnevezett szervezetek a következő személyeket delegálják a felügyelő bizottságba:

Baptista Egyház Jankovics Márkot

Menedék Alapítvány Gőbl Tamást

Balatonszemesi Baptista Gyülekezet Pataki Gábort, és Mórocz Józsefet

A felügyelő bizottság tagja az Alapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő bizottság ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe, irataiba  betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

   A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása a kuratórium döntését teszi szükségessé.

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

   A kuratóriumot a felügyelő-bizottság javaslatára a kuratórium elnökének- annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság elnöke is jogosult.

   Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet.

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja:

 1. a kuratórium elnöke, vagy tagja,
 2. amennyiben az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 3. az Alapítvány célszerinti juttatásaiból részesül
 4. az 1., 2., 3., pontban meghatározott személyek hozzátartozója, vagy élettársa.

 

   Felügyelő bizottság az alapítvány kuratóriumi üléseire jelentést készít, amely a működést, gazdálkodást minősíteni tartozik jelentésében.. A felügyelő bizottság önállóan alakítja ki ügyrendjét, állásfoglalását, amelyet a kuratórium ülésein ismertetni köteles.

   A felügyelő bizottság elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek. A felügyelő bizottság elnöke munkatervet ad a felügyelő bizottságnak. A felügyelő bizottság munkáját az alapítvány munkatársai nem akadályozhatják.

   A felügyelő bizottság elnöke évente legalább egyszer jelentést tesz a kuratórium elnökének a mérleg elkészülte után. A felügyelő bizottság jelentését a kuratórium elnöke beszámolójával együtt irattározza.

   A felügyelő bizottság tagját a delegáló szervek visszahívhatják.

   A kuratórium és felügyelő bizottság határozatairól “határozatok könyve”-t kell vezetni , amelynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, és a döntést támogatók ill. ellenzők arányát.

   A működés során keletkezett iratokba a kuratórium elnökének és a felügyelő bizottság elnökének együttes engedélyével lehet betekinteni. Az iratok nem másolhatók engedély nélkül, és a betekintés helyéről nem vihetők el. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

   A felügyelő bizottság rendszeresen, ha az ettől való eltérést valami nem indokolja, évenként ülésezik. A felügyelő szerv hatáskörére, működésére valamint egyéb, az alapító okiratban nem szabályozott, a közhasznú szervezetekre való kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Záró rendelkezés

 

Az alapítók a P.t.k. 74/C§ (7) bekezdése szerint, maguk helyett a következő személyeket jelölik ki jogaik gyakorlására haláluk esetére a jogfolytonossághoz a felsorolás sorrendjében:

 

 1. Mórocz Jenő                      8636 Balatonszemes Bajcsy Zs. u. 36.
 2. Reichert  Kálmán                8636 Balatonszemes Vörösmarty M. 31.
 3. Nyári Gusztáv                    8636 Balatonszemes Kölcsey u. 4.

 

Ezen alapítványt az alapítok határozatlan időre hozták létre. Az alapítvány megszűntével az alapítvány vagyona a Balatonszemesi Baptista Gyülekezetre száll.

Egyéb kérdésekben a P.t.k. 74/A§-74/F§ rendelkezései az irányadók.

 

Balatonszemes, 2011. Május 29.

 

 

Alapítói jogok gyakorlójaként:

 

 

 

____________________________________________________________________

         István  Árpád                           Weisz Gyula                            Weisz Henrik

         Balatonszemes                         Balatonszemes                        Balatonszemes

         Sport u. 12.                             Dózsa Gy. u. 18.                      Kölcsey u. 6.

         8636                                       8636                                      8636

Balatonszemesi Baptista Gyülekezet - Belső (gyülekezeti - egyházi) használatra.

 

Jogi nyilatkozat

|

Impresszum

|

ˆ Baptista Gyülekezet Balatonszemes, 2018

|

Nyitó oldal